Ankieta

Zakres projektu

Wykaz zadań prowadzących do realizacji Projektu ROS3D.

Projekt podzielono na 3 etapy z uwagi na długi czas realizacji zaplanowanego cyklu badań przemysłowych i prac rozwojowych. Zadania w bardzo dużej mierze odpowiadają działaniom (czynnościom) prowadzącym w praktyce do powstania gotowego (skończonego) materiału filmowego o walorach stereoskopowych w wysokiej jakości technicznej, w rozdzielczości co najmniej 4K (tzw. UltraHD). Niżej opisane zadania stanowią spójny i powiązany wzajemnie zespół działań oraz będą zrealizowane starannie i zgodnie z opracowanym planem.

  • Zadanie nr 1. Badanie metod analizy i przetwarzania obrazu stereoskopowego – badania przemysłowe wykonują JN: PŁ i Stipendium oraz PM: FINN, Open-RnD, Isyrius. Zadanie ma na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowego osprzętu stereoskopowego w postaci rigów oraz algorytmów i aplikacji narzędziowych do stereoskopowego osprzętu filmowego, a także wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących procesów filmowania obrazów 3D, usług doradczych oraz technicznych w zakresie doboru i wdrożenia stereoskopowego osprzętu filmowego.
  • Zadanie nr 2. Analiza techniczno-ekonomiczna i instytucjonalno-prawna realizacji Projektu – Zadanie wykona JN Stipendium i PM FINN. Zadanie ma na celu opracowanie technicznego studia wykonalności na potrzeby prac rozwojowych zaplanowanych w Projekcie.
  • Zadanie nr 3. Prace rozwojowe w zakresie osprzętu filmowego oraz algorytmów i narzędzi informatycznych automatyzujących rejestrację obrazu stereoskopowego – wykonują JN PŁ oraz PM: FINN i Open-RnD. Zadanie ma na celu nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy (m.in. pozyskanej w badaniach Zadania nr 1) i umiejętności prowadzące do opracowania projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług (wymienionych w opisie Zadania nr 1).
  • Zadanie nr 4. Eksperymentalne filmowanie oraz testowanie systemu i procesu rejestracji obrazu stereoskopowego – prace rozwojowe wykonają JN Stipendium oraz PM Isyrius. Zadanie o charakterze prac rozwojowych ma na celu przeprowadzenie filmowania w warunkach rzeczywistych oraz wytestowanie systemu ROS3D i procesu rejestracji obrazu stereoskopowego, opartego na wykorzystaniu przedmiotowego systemu. Prace rozwojowe zostaną zorganizowane na planie filmowym, w ramach którego nowe produkty i ulepszone procesy będą poddane walidacji/testom w skali demonstracyjnej w warunkach rzeczywistych, a zatem ich przedmiotem będą demonstratory nowego osprzętu filmowego i narzędzi informatycznych, automatyzujących rejestrację obrazu stereoskopowego, wytworzone w Zadaniu nr 5.
  • Zadanie nr 5. Prace rozwojowe w zakresie wytworzenia demonstratorów nowego osprzętu filmowego i narzędzi informatycznych – wykonają JN Stipendium oraz PM Isyrius i FINN. Zadanie ma na celu rozwój 4 instalacji demonstracyjnych, obejmujących prototypy nowych produktów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym, powstałe na podstawie wyników uzyskanych w Zadaniach nr 1, 2 i 3, testowane na bieżąco w Zadaniu nr 4.