Ankieta

Zapytanie ofertowe nr ROS3D K02/2013

Konsultacje dotyczące efektywności i ekonomiki procesu wytwarzania elementów składowych ROS3D

Opis

Postępowanie Zakończone
W dniu 23.12.2013 r. została podpisana umowa na zamówienie pn. Konsultacje dotyczące efektywności i ekonomiki procesu wytwarzania elementów składowych ROS3D.
Wykonawca:

Stomar Biuro Usług Księgowo-Informatycznych Mariola Stochmal, 94-214 Łódź, ul. Kwiatów Polskich 7

Data publikacji: 06.12.2013r.

Wyciąg z Zapytania ofertowego nr ROS3D K02/2013 na realizację zamówienia pn. Konsultacje dotyczące efektywności i ekonomiki procesu wytwarzania elementów składowych ROS3D:

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofer:

  1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 13.12.2013r. do godz. 10:00 na adres: FINN Sp. z o.o., 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 159/161.

  2. Wszystkie oferty złożone po podanym wyżej terminie zostaną zwrócone nieotwarte.

  3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert na warunkach określonych w § 20 Regulaminu udzielania zamówień. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferentów odnośnie ustalonego wcześniej terminu, będą podlegały nowemu terminowi.

  4. Oferenci, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu.

  5. Zamawiający podczas otwarcia ofert otworzy kolejno koperty oznaczone określeniem, „Wycofanie oferty", „Zmiana oferty". Na końcu otworzy kolejno koperty oznaczone „Oferta na Konsultacje dotyczące efektywności i ekonomiki procesu wytwarzania elementów składowych ROS3D".

  6. W przypadku wycofania oferty, oferta nie będzie otwierana i zostanie zwrócona Oferentowi.

  7. W przypadku zmiany oferty Zamawiający wymieni całą ofertę, jeśli taka będzie dyspozycja Oferenta lub dołączy jej częściową zamianę do oferty pierwotnej oznakowując ją tym samym numerem.

  8. Zapytanie ofertowe wraz załącznikami umieszczono na stronie: www.finn.com.pl.

 

Regulamin udzielania zamówienia dostępny jest na głównej stronie zamówień
Uwaga!
Zmianie uległ wzór Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego (Formularz ofertowy)

Dokumenty