Ankieta

Ogłoszenie o postępowaniu nr ROS3D K03B/2014 prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem

Usługi w zakresie konstrukcji oraz osprzętu riga

Opis

Postępowanie Zakończone
W dniu 31.12.2014 r. została podpisana umowa na zamówienie pn . Usługi w zakresie konstrukcji oraz osprzętu riga.
Wykonawca:
Piotr Gajek „AUTO-KLUCZ” Łódź Braterska 9, 93-563 Łódź, ul. Braterska 9

Data publikacji: 30.10.2014r.

Wyciąg z Ogłoszenia o postępowaniu nr ROS3D K03B/2014 prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na realizację zamówienia pn. „Usługi w zakresie konstrukcji oraz osprzętu riga”:

Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

  1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w trwale zaklejonej kopercie (opakowaniu), zaadresowanej na Zamawiającego z dopiskiem: „Oferta na realizację zamówienia pn. Usługi w zakresie konstrukcji oraz osprzętu riga”. Miejsce złożenia wniosku: FINN Sp. z o.o., 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 159/161 do dnia 14.11.2014r. do godz. 10:00.

  2. Po upływie terminu składania wniosków, wnioski nie będą przyjmowane.

  3. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

  4. Wniosek oraz wymagane dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.

 

Regulamin udzielania zamówienia dostępny jest na głównej stronie zamówień

Dokumenty