Ankieta

Ogłoszenie o postępowaniu nr ROS3D K05/2013 prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem

Usługi techniczne i informatyczne dotyczące prac rozwojowych oraz eksperymentalnego filmowania i testowania systemu ROS3D i procesu rejestracji obrazu 3D

Opis

Postępowanie Zakończone

W dniu 08.01.2014 r. została podpisana umowa na zamówienie pn. Usługi techniczne i informatyczne dotyczące prac rozwojowych oraz eksperymentalnego filmowania i testowania systemu ROS3D i procesu rejestracji obrazu 3D.

Wykonawca:

EUROTEK Sp. z o.o., 91-174 Łódź, ul. Romanowska 55H lokal 58

Data publikacji: 09.12.2013r.

Wyciąg z Ogłoszenia o postępowaniu nr ROS3D K05/2013 prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na realizację zamówienia pn. Usługi techniczne i informatyczne dotyczące prac rozwojowych oraz eksperymentalnego filmowania i testowania systemu ROS3D i procesu rejestracji obrazu 3D:

Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

  1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w trwale zaklejonej kopercie (opakowaniu), zaadresowanej na Zamawiającego z dopiskiem: „Oferta na realizację zamówienia pn. Usługi techniczne i informatyczne dotyczące prac rozwojowych oraz eksperymentalnego filmowania i testowania systemu ROS3D i procesu rejestracji obrazu 3D„. Miejsce złożenia wniosku: FINN Sp. z o.o., ul. 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 159/161 do dnia 20.12.2013r. do godz. 10:00.

  2. Po upływie terminu składania wniosków, wnioski nie będą przyjmowane.

  3. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

  4. Wniosek oraz wymagane dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.

 

Regulamin udzielania zamówienia dostępny jest na głównej stronie zamówień

Dokumenty